theme wordpress
اینورتربرق صنعتیسافت استارترمطالب تخصصی

سافت استارت و اینورتر جهت راه اندازی نرم موتورهای الکتریکی

اینورتر و سافت استارتر

امــروزه بــا رشــد روز افــزون کارخانجــات و مراکــز صنعتــی، اســتفاده از سیســتم بــرق ســه فــاز، ماشــینهای الکتریکــی در بــه حرکــت در آوردن چــرخ صنعــت جایــگاه ویــژهای یافتــه اســت. بــه همیــن دلیــل راه انــدازی موتورهــای الکتریکــی و کنتــرل دور آنهــا بــرای بهینه ســازی مصــرف انــرژی الکتریکــی و کاهــش اســتهلاک مکانیکــی موتورهــا مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. لــذا بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن موضــوع، بـرای راه انـدازی موتورهـا از تجهیزاتـی نظیـر اینورتـر و راه انـداز نـرم (Soft Starter )اســتفاده میشــود.

هدفهای این فایل آموزشی عبارت اند از:

انواع راه اندازی موتورهای القایی
بررسی معایب راه اندازی موتورهای الکتریکی با کنتاکتور الکترومکانیکی؛
بررسی رلۀ حالت جامد (
SSR) و استفاده از آن جهت راه اندازی موتورهای الکتریکی؛

بررسی راه انداز نرم ( Soft Starter) از نظر مدلها و سختافزار؛

بررسی ترمینالها و کاربرد هر کدام جهت راه اندازی موتور؛ تنظیمات راه انداز نرم ؛
بررسی روشهای کنترل سرعت موتورهای آسنکرون و مزایا و معایب این نوع موتورها؛
بررسی اینورتر از نظر سخت افزار و مدلها؛
بررسی ترمینالهای اینورتر و کاربرد هر کدام در کنترل موتور؛
بررسی پارامترها و تنظیمات اینورتر؛
بررسی روشهای مختلف تغییر سرعت توسط اینورتر در موتورهای القایی.


استاندارد عملکرد


پس از مطالعه این فایل آموزشی ، هنرجویان میتوانند نحوۀ انتخاب سافت استار مناسب را برای راه اندازی نرم موتورها یا انتخاب اینورتر مناسب را جهت کنترل سرعت موتورهای القایی و تنظیم پارامترها، با توجه به شرایط فرایند، انجام دهند .

 

جهت مطالعه فایل زیر دانلود کنید.

لینک دانلود اینورتر و سافت استارتر

۰%

User Rating: ۴٫۵۸ ( ۳ votes)
برچسب ها
نمایش بیشتر

محمدامین بیات

بعد از دوره لیسانس مشغول به کار در قسمت برق کارخانه معظم کاغذسازی زنجان شدم و با مدرنترین تجهیزات برق و ابزاردقیق آشنا شدم

نوشته های مشابه

‫2 نظرها

    1. اگه نیاز به کنترل سرعت موتور باشه نمیتوان اینکار را انجام داد چراکه سافت استارتر ها بعد از راه اندازی موتور از مدار خارج میشوند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید

بستن
بستن